|Sahasrara |Samkhya |Sat |Surya |Susumna
|Svadhisthana        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

>

 

 

2005-2021| Ungureanu M.Daniel| yogaonlinero@yahoo.com